صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر ایمانی نام و نام خانوادگی: محمد ایمانی

تاریخ تولد:1349/01/08

فارغ التحصیل پزشک عمومی در سال  1374  از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اخذ تخصص پوست پوست در سال    1393    از دانشگاه علوم پزشکی مشهد


سوابق اجرایی:

-         عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کرج

-         دبیر هیئت بدوی و انتظامی سازمان نظام پزشکی کرج

-         عضو کمیته بازنگری قانون نظام پزشکی کشور سال 1380

-         دادیار دادسرای نظام پزشکی کرج از سال 1384الی 1388


برنامه پیشنهادی