صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر پور رکنی دکتر قاسم رحمت پور رکنی متولد :١٣٥٦


سال فارغ عمومي:١٣٨٦ دانشگاه بابل


سال فارغ تخصص: ١٣٩٠ همدان


استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران


عضو هيئت مديره كلينيك فوق تخصصي طوبي وابسته به دانشگاه مازندران


عضو هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان ساري


عضو هيئت مديره انجمن پوست مازندران


فوكال پوينت جذام استان مازندران


فوكال پوينت بيماري EB استان مازندران


برنامه پیشنهادی