صفحه اصلی >  کاندیدهای انجمن  > دکتر فقانی 

نام:حسن فقانی

رزومه:

-         شرکت فعال در جلسات هیات مدیره انجمن قبلی (دوره ریاست استاد دولتی ) و ارائه نظرات مشورتی در امور صنفی

-         هماهنگی جهت حضور در وزارتخانه بهمراه جمعی از متخصصین طرحی در وزارتخانه جهت بررسی مشکلات درماتولوژیستهای  طرحی به تعداد 3 دفعه در سالهای 93 و 94

-         نماینده پزشکان طرحی در جلسه بررسی مشکلات درماتولوژیستهای طرحی و ارائه مشکلات جمعی از همکاران (شامل فیشهای حقوقی و امکانات تجهیزاتی) به معاون درمان وقت وزارتخانه در سال 93 دکترآقاجانی بهمراه هیات مدیره انجمن قبلی (استاد دولتی، استاد طوسی، استاد بلیغی)

-         عضو فعال کمیته صنفی انجمن فعلی از سال 94 و شرکت در جلسات هیات مدیره و کمیته صنفی

-         شرکت فعال بهمراه هیات مدیره انجمن در جلسات متعدد وزارتخانه ،نظام پزشکی و دیوان عدالت اداری و سازمانها...

-         نماینده انجمن در جلسه تصویب کوریکولوم آموزشی جدید درماتولوژی مصوب آذرماه 96 جهت ارائه کوریکولوم های دانشگاههای معتبر امریکا و کانادا ...  و  سایر مقالات و مستندات در لزوم ورود مواردی مانند لیپوساکشن و بلفاروپلاستی و.. در کوریکولوم جدید

-         نماینده انجمن در ترجمه مباحث مرتبط با درماتولوژی کتاب کای جدید (CPT ،کالیفرنیای 2018) در زمستان 96 که بمدت سه هفته در محل نظام پزشکی در جلسه مشترک با نمایندگان جراحان پلاستیک و ENT  انجام شد

-         عضو کمیته اجرایی کنکره های سالانه انجمن ، برنامه ریزی و هماهنگی ورکشاپهای کنگره ها  از سال 94 تا 97

-         برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای ورکشاپهای هفتگی انجمن

-         بررسی مقایسه ای مقدار عددی کای پروسیژرهای پوستی با پروسیژهای سایر رشته ها ، جهت اثبات لزوم افزایش کای پروسیژرهای پوستی، بهمراه 25 نفر از متخصصین جوان طرحی و بررسی آماری کتاب کای کالیفرنیا که بمدت 6 ماه کار مدوام بطول انجامید (سال94) 

-         مسئول سایت انجمن از سال 96 و تلاش در جهت بروز رسانی و برطرف کردن مشکلات سایت و عضویت همکاران در آن  و معرفی سایت انجمن بعنوان تنها مرجع مطمئن برای شناسایی درماتولوژیستهای هر شهر و استان برای عموم مردم

-         نماینده انجمن درتهیه اصلاحیه مقدار عددی کای تعدادی از پروسیژرهای پوستی بهمراه جمعی از اساتید دانشگاهها در سال 96

-         نماینده انجمن در جلسات استاندارد سازی کد های کتاب کا در وزارتخانه ،این برنامه ازاردیبهشت 97 شروع شده و هنوز ادامه دارد 


برنامه پیشنهادی