صفحه اصلی > اساسنامه  

اساسنامه انجمن متخصصین پوست ایران

 

فصل اول کلیات

ماده1:به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1370/8/7 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن ،انجمن علمی پوست و آمیزشی بر اساس مواد آتی تشکیل میگردد.که در سطور بعد بطور خلاصه "انجمن" نامیده میشود.

ماده2: انجمن صرفا در زمینه های علمی ،تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضاء آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده3: انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوب دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده4: مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می توانند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده5: انجمن دارای تایعیت ایرانی است.

ماده6: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه  برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم- شرح وظایف و اهداف

ماده7: به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد.

1-7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون پزشکی سرو کار دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و برگزاری گردهمائی ها و بازآموزی.

3-7- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ،پژ وهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی

5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی.

6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائی های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

فصل سوم – عضویت

8- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد.

1-8- عضویت پیوسته: هیئت موسس انجمن و کلیه افراد ی که حداقل دارای درجه تخصص در یکی از رشته های بیماریهای پوست و آمیزشی با رشته های وابسته باشند ، می توانند طبق شرایط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

کلیه کسانی که دارای درجه تخصصی در یکی از رشته های پزشکی باشند.

3-8- عضویت افتخاری:شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و با پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره1- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده9- هر یک از اعضاء انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره- پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-10- استعفای کتبی عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.

تبصره 1: مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره2: تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند 7 ماده 12 آیین نامه با هیات مدیره خواهد بود.

 

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده11- انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی

2-11- هیات مدیره

3-11- بازرس

الف- مجمع عمومی

ماده12- مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به صورت زیر تشکیل می گردد:

1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.

2-12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و با اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 2 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه   1370/8/7شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود.مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس با یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل میگردد.

تبصره1- جلسات مجمع عمومی عادی  و فوق العاده با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره2- مجامع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و با عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره3- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه ،نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل جلسه خواهد شد.

 

ماده13- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.

1-13- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن .

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

3-13- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره

4-13- انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل.

5-13- تصویب کلیه آیین نامه ها و ظوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره.

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن.

تبصره: درکلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده10 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 2 مصوبه دویست و شصت و دومین دجلسه مورخ 1370/8/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد.درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

 

ب- هیات مدیره

ماده14- اعضای هیات مدیره مرکب از 5 نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار با رای مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است ، عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را به عهده خواهد داشت.

 

ماده 17- وظایف و اختیارات هیئت مدیره

1-17 -دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی ،فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های اجرائی

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارئه به مجمع عمومی

6-17- تهیه ترازنامه و ارئه آن به مجمع عمومی

7-17- قبول هدایا و کمک های مالی به انجمن

8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده

9-17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی و با رعایت قوانین و مقررات کشور.

12-17-اقامه دعوی  علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

 

ج- بازرس

ماده18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضاء پیوسته انتخاب خواهند شد.

ماده19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارئه به مجمع عمومی

2-19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارئه آن به مجمع عمومی

3-19- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده20- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالعه  و مورد بررسی قرار دهد.

ماده21- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 15 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده22- منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضویت اعضاء

2-22- از محل هدایا و کمک ها

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن

ماده23- در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 13 اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارئه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارئی های انجمن پس ازرفع دیون و مخارج پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده26- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است  چنانچه به نحوی از انحاء بار وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان ها ی دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده27- این اساسنامه مشتمل بر 6   فصل و 26 ماده در تاریخ       به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر: