صفحه اصلی > لیست فیلم سخنرانی کنگره هفدهم > نمایش فیلم 

دکتر مختاری

Cupressus sempervirens Extract Inhibited Human Basal Cell Carcinoma Tumorigenesis, Local invasion, and Angiogenic Property