صفحه اصلی > لیست فیلم سخنرانی کنگره هفدهم > نمایش فیلم 

دکتر ابطحی نایینی

Different Clinico-epidemiological Patterns of Mycosis Fungoides in Isfahan, Iran: 10-Year Results of a Retrospective Study