صفحه اصلی > لیست فیلم سخنرانی کنگره هفدهم > نمایش فیلم 

دکتر مظفری

Intralesional Botulinum Toxin-A Injection for the Treatment of Multiple Eccrine Hidrocystomas